Studie (objemové, koncepční) 

Jsou zpracovávány zpravidla tehdy, pokud existuje více možností, jak řešit danou problematiku. Potom studie slouží jako vodítko a zadání pro zpracování projektové dokumentace. Obsahem studie může být pouze návrh technického řešení nebo tento návrh může být doplněn o ekonomické posouzení. 

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (souhlas) a stavební povolení (ohlášení) 

Je zpracovávána tehdy, pokud bude příslušnou stavbu povolovat stavební úřad.  Požadovaný druh dokumentace je dán v tomto případě stavebním zákonem.  

Projektová dokumentace pro realizaci stavby příp.  zadávací dokumentace 

Navazuje na dokumentaci pro územní rozhodnutí (souhlas) a stavební povolení (ohlášení). Slouží k realizaci stavby a stavebníkům k výběru dodavatele. Tento stupeň dokumentace je vyžadován jako zadávací dokumentace podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Autorský dozor  

Autorský dozor je vykonáván po dohodě s objednatelem projektových prací. Spočívá v návštěvě staveb během jejich realizace a jeho cílem je kontrola souladu stavby s projektovou dokumentací.  

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentaci skutečného provedení stavby zpracováváme po dohodě se zhotovitelem stavby po jejím dokončení. 

 

Projektová činnost