Základní údaje

Registrace

Živnostenský rejstřík - výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní rejstřík - výpis z obchodního rejstříku Justice.cz

Společnost ERDING ® a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2465, dne 31.prosince 1997.

Finanční úřad

Společnost ERDING ® a.s. je registrována u Finančního úřadu Brno 1 podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jako plátce DPH, s účinností od 31.12.1997.

Úřád pro průmyslové vlastnictví

Společnost ERDING ® a.s. je vlastníkem ochranné známky ERDING ® ve slovní a grafické podobě, která je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, číslo zápisu 197637 a 197638 ze dne 25.2.1997.

Oprávnění

Energetický regulační úřad - www.eru.cz

Společnost ERDING ® a.s. je držitelem licencí Energetického regulačního úřadu - ERÚ Jihlava - dle ustanovení § 17 odst. 6 písm. a) a § 9 zákona č.458/2000 Sb., energetický zákon.

Pojištění

Společnost ERDING ® a.s. má uzavřenu pojistnou smlouvu „O pojištění odpovědnosti za škodu" u České pojišťovny, a.s. Praha, regionální pracoviště Brno, pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného v rozsahu všech předmětů podnikání uvedených ve výpise z obchodního rejstříku vyjma činnosti: velkoobchod.

Pojistná částka uvedené pojistné smlouvy byla stanovena ve výši 15 000 000,- Kč.

Dále pojistná smlouva zahrnuje pojištění nebezpečí

za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku

náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojištěnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Účetní uzávěrka

Společnost ERDING ® a.s. má ověřovánu účetní závěrku auditorem podle ustanovení § 20  zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, v platném znění, a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky.

Členství

Reginonální hospodářská komora

Společnost ERDING ® a.s. je členem Regionální hospodářská komora Brno od roku 1994.

Teplárenské sdružení České republiky

Teplárenské sdružení České republiky je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií.

ENERGOSVAZ ČR

Společnost ERDING ® a.s. je členem sdružení EKOENERGOSVAZu ČR (EEC), Sdružení českých firem, podnikatelů, institucí a pracovníků v oboru ekologizace, výroby a úspory energií od roku 1994.

Cogen Czech 

Sdružení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

 

České sdružení pro technická zařízení

České sdružení pro technická zařízení (ČSTZ) je dobrovolné a otevřené společenství, jehož členy se mohou stát sdružení, fyzické a právnické osoby, české i zahraniční firmy, podnikatelé, instituce a pracovníci v oboru technických zařízení.

Cech odborníků plynových zařízení

Společnost ERDING ® a.s. je členem sdružení Cechu odborníků plynových zařízení (COPZ) od roku 1994.

Odbornost, vzdělávání

Společnost ERDING ® a.s. dále disponuje  dalšími potřebnými odbornými doklady - topičské průkazy, svářečské průkazy aj. Zaměstnanci se soustavně vzdělávají a absolvují průběžně různé kursy, semináře a školení - např. stavební zákon, sanace vlhkých staveb, zákon o veřejných zakázkách, obchodní, stavební a technická legislativa aj.

Majetkové účasti, ovládané osoby

Jemnická stavbaSpolečnost Jemnická Stavba, a.s. je ovládanou osobou ve smyslu ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Společnost ERDING, a.s. je ve společnosti Jemnická Stavba, a.s. jediným akcionářem se 100% obchodním podílem.