Cíl společnosti

Dlouhodobým cílem je dále posílit naši významnou pozici na trhu v oblasti poskytování energetických služeb a komplexních dodávek moderních technologií a zařízení v oboru tepelné energetiky, technologického vybavení budov a technologie pro distribuci energií, médií a pohonných hmot.

Aktivity naší společnosti jsou zaměřeny na zákazníky z řad měst, obcí, jimi založené a ovládané příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti, dále vysoké školy a jejich organizační složky, církve a náboženské společnosti, státní a veřejnoprávní instituce. Samozřejmě také na výrobce a odběratele energie, tedy teplárny a výtopny, průmyslové a ostatní výrobní podniky.

V další práci chceme dát větší akcent na přípravu a realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a programy úspor energie.

Napomáhání při využívání obnovitelných zdrojů energie je naším odpovědným přístupem při posílení nezávislosti národní ekonomiky na vnějších zdrojích, ke snížení nepříznivého vlivu energetiky na životní prostředí, k řešení problémů ochrany krajiny. Využívání OZE návazně přispívá k řešení problémů sociálních a zaměstnanosti v některých regionech republiky.


Dosažení cíle je založeno na důsledné aplikaci  základní filozofie naší společnosti:

uplatňovat princip individuálního přístupu k potřebám zákazníka

navrhovat optimální řešení v konkrétních podmínkách zákazníka

Uplatňování těchto principů v činnosti všech pracovníků společnosti znamená:
  • - orientaci na zákazníka - trvalé posilování důvěry a spokojenosti zákazníků,
  • - týmovou práci - mezi pracovníky i středisky,
  • - soustavné zvyšování odborné kvalifikace pracovníků,
  • - aplikaci nových technologií,
  • - veškeré aktivity společnosti provádět s vysokou úrovní  kvality.
 

Resumé

Poskytovat hospodárná a ekologická řešení v hospodaření s energií pro bydlení, obce, podniky, stát i neziskové organizace.