O nás

Společnost ERDING ® a.s. je renomovaná inženýrská, projekční a dodavatelská společnost působící v investiční výstavbě na českém trhu od roku 1993. Provádíme komplexní dodávky moderních technologií a zařízení. Zejména v oboru tepelné energetiky, technologického vybavení budov a technologie pro distribuci energií, médií a pohonných hmot.

Zakladatelé společnosti navázali na svou práci ve významném ústavu Rudný projekt, n.p., pobočka Brno, a na bohaté zkušenosti z návrhu, projektování a realizace velkých investičních celků.

Základní filozofií společnosti je, aby v oborech, v nichž působí, uplatňovala princip individuálního přístupu k  potřebám zákazníka a navrhla mu optimální řešení předmětného úkolu.


  Ve všech oborech poskytujeme:

Konzultační činnost

Tato služba je potencionálním zákazníkům nabízena zdarma. Provádí ji tým zkušených odborníků z oborů pozemního stavitelství, technologie a MaR. Společnost ERDING ® a.s. v současnosti nemá výhradní zastoupení žádného výrobce či dodavatele zařízení, proto důsledně uplatňuje zásadu, že návrh technického řešení musí respektovat pouze konkrétní potřeby a podmínky určitého zákazníka.

Nabídková činnost

Tato služba zahrnuje zpracování nabídek dle zadávacích podmínek zadavatele. Převážná část nabídek je zpracovávána pro výběrová řízení organizovaná na základě zákona o veřejných zakázkách (199/1994 Sb., 40/2004 Sb., platný 137/2006 Sb.), případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.

Projekční činnost

Kvalitní projekční zpracování technického řešení je vždy jedním z rozhodujících prvků úspěšnosti a funkčnosti celého díla. Vyžaduje schopnost koncepčního myšlení, kvalitní koordinaci prací jednotlivých zpracovatelů a soustavnou činnost v oblasti sledování nových výrobků a technologií a jejich uplatňování v projekční praxi. To jsou hlavní kritéria, jež jsou pracovníky projekčních oddělení společnosti při zpracování projektové dokumentace uplatňována. V oboru projektových prací společnost zajišťuje zpracování objemových i koncepčních studií a rozvah, dokumentací pro územní a stavební řízení včetně projednání i realizačních projektových dokumentací.

Realizační činnost

Při přípravě a realizaci staveb uplatňují pracovníci společnosti jednotné interní organizační postupy, jež zajišťují kvalitní výrobní přípravu, zásobování, koordinaci a řízení stavby. Důraz je kladen  na průběžnou kontrolu časového a finančního postupu prací a jejich kvalitu. Pracovníci společnosti - stavbyvedoucí - pověření řízením jednotlivých staveb, mají v tomto směru dlouholeté zkušenosti. Pro realizační činnost využívá společnost především vlastních kapacit z oboru stavební výroby a technologických montáží. Důraz přitom klade na jejich kvalitní materiálové vybavení, jež je jedním z podstatných prvků, ovlivňujících kvalitu prací.

Důležitou součástí dodávky stavby je i řádná a úplná kompletace dokladů požadovaných v průběhu čerpání dotačního programu.

Finanční služby

Pro realizaci svých činností využívá společnost ERDING ® a.s. především vlastních disponibilních finančních prostředků. Podle potřeb a podmínek jednotlivých zákazníků nabízí i služby související se zajištěním finančního krytí při realizaci jejich záměrů, a to formou dodavatelských úvěrů, leasingů či bankovních úvěrů. Poskytujeme součinnost při podání žádosti o finanční příspěvek (jednorázové prominutí části splátek úvěru) nebo o podporu (dotace nebo zvýhodněný úvěr a finanční příspěvek).